KidsRights @theCity

Ter aanvulling op het lespakket KidsRights4All lanceerde Power of Art House op 20 november 2014 – de Internationale dag van de Rechten van het Kind – een artistieke guerrilla-actie in Amsterdam: KidsRights@theCity. Met tientallen hinkelbanen op stoepen en met grote communicatieve posters op ‘verloren’ stadsmuren hebben wij de tien belangrijkste kinderrechten op eigenzinnige wijze zichtbaar gemaakt.

Kinderrechteneducatie

Nederland voldoet op veel punten nog niet aan het VN-kinderrechtenverdrag, stelt het Nederlandse Kinderrechtencollectief. Het collectief pleit voor het doorvoeren van duidelijke verbeteringen, onder meer in het armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en migratieprocedures. Bij dit laatste punt valt bijvoorbeeld te denken aan het strenge beleid voor gezinshereniging van vluchtelingen, waarvan kinderen die niet herenigd worden met hun ouders, de dupe van zijn. Ook wordt het proces rondom verhoor niet goed bewaakt, waardoor jonge kinderen soms onzorgvuldig of veel te lang worden verhoord.

De herhaaldelijke aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité om kinderrechten een vast onderdeel te maken van het onderwijsprogramma is niet opgevolgd. Volgens de Nederlandse overheid houdt de vrijheid van onderwijs in dat scholen vrij zijn te bepalen op welke manier ze vaardigheden aan de leerlingen overbrengen. De overheid speelt hiermee een te passieve rol en daarom is Power of Art House in actie gekomen met KidsRights4All@School en KidsRights@theCity.

 

hinkelpad


Kinderrechten op straat

De tien belangrijkste kinderrechten hebben wij verbeeld op hinkelbanen en hebben deze vervolgens verspreid door Amsterdam, zodat ze toegankelijk werden gemaakt voor alle kinderen in deze stad. Helaas was ons budget niet toereikend om meerdere steden en dorpen in Nederland te voorzien van onze ‘kinderrechten-hinkelbanen’. De hinkelbanen zijn een afgeleide van de 54 kinderrechten zoals vastgesteld in 1989 in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Jaarlijks wordt op 20 november de Internationale dag van de Rechten van het Kind gevierd, om ons aan dit verdrag en de naleving ervan te herinneren. Ook Nederland heeft het verdrag ondertekend en de verplichtingen die daarmee gepaard gaan, zijn bindend voor de Nederlandse staat.

 

hinkelpad 4

 

QR-code
Middels de QR-codes die op de tegels staan, kan het publiek de achtergrondinformatie van de kinderrechten lezen. Daarmee worden ook ouders en beleiders aangespoord om meer kennis te nemen van kinderrechten. Veel ouders zijn niet op de hoogte van de belangrijkste kinderrechten.

tegel6

phone

tegel5


Doel 

Het doel van onze actie is kennisoverdracht van de kinderrechten, om zo een zelfbewuste generatie te vormen die bewapend is met kennis en voor zichzelf kan opkomen. Voor kinderen opgroeiend in een multiculturele wereld waarin diversiteit steeds meer de norm is, is het belangrijk weet te hebben van rechten die voor alle kinderen wereldwijd gelden. Het is zaak om hier al op de basisschool mee te beginnen en daarom zou educatie over Kinderrechten standaard in het pakket moeten zitten.

Bewustzijn creëren is van groot belang om kinderen te leren voor zichzelf op te komen. Met het KidsRights4All lesboekje en de kinderrechten-stoeptegels willen wij de overheid stimuleren eindelijk haar verantwoordelijkheid te nemen richting haar jonge burgers. Het ontbreekt de politiek aan de wil om de kern van het probleem op te lossen, namelijk de eindverantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van het Kinderrechtenverdrag in Nederland. Scholen willen namelijk wel meewerken maar het ontbreekt hen aan (financiële ) middelen om zelf op dit punt blijvende verandering in te zetten. Gelukkig zijn er steeds meer basisscholen in Nederland die onze campagne wel middels een kinderrechten-hinkelbaan hebben ondersteund, zie foto’s.

Power of Art House wil dat:

– Kinderen kennis hebben van hun rechten en zo beter kunnen opkomen voor zichzelf
– Het thema kinderrechten een vast onderdeel van het Nederlandse onderwijsprogramma wordt
– De overheid voor betere naleving van de universele kinderrechten zorgt.

 

Bestellen?

Wilt u ook een hinkelbaan op uw stoep of schoolplein, bestaande uit tien tegelstickers? Bestel deze dan voor maar € 150,- in onze Power of Art Shop

U kunt deze hinkelbaan tevens bestellen in combinatie met ons KidsRights4All lespakket (25 lesboekjes + docentenhandleiding). In dat geval betaalt u slechts € 180,-

www.powerofartshop.nl

 

 

twitterFacebook

hinkelpad 7

 

Kinderrechten op een rij

Hieronder is te zien op welke artikelen uit het VN-kinderrechtenverdrag de tien uitgelichte rechten uit onze campagne gebaseerd zijn.

————————————————————————————————————————————-

veiligheid

Kinderen hebben recht op veiligheid

Artikel 6 Leven en ontwikkeling
Ieder kind heeft recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de ontwikkeling van het kind. De regering heeft de plicht om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen ongestoord kunnen opgroeien. Een omgeving zonder oorlog of armoede, waar genoeg te eten en te drinken is, waar kinderen in een huis wonen, naar school kunnen en worden beschermd tegen kindermishandeling.

Artikel 11 Kinderontvoering
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen kinderontvoering naar het buitenland door een ouder. De overheid neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat het kind kan terugkeren vanuit het buitenland als het ontvoerd is.

Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en behandeling.

Artikel 34 Bescherming tegen seksueel misbruik
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De overheid moet maatregelen nemen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen.

Artikel 35 Bescherming tegen kinderhandel
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen ontvoering en mensenhandel. De overheid onderneemt actie om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld.

Artikel 36 Bescherming tegen andere vormen van uitbuiting en misbruik
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen alle andere vormen van uitbuiting die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind. Verschillende soorten uitbuiting en misbruik worden apart genoemd in het Kinderrechtenverdrag, namelijk bescherming tegen kindermishandeling (artikel 19), bescherming tegen kinderarbeid (artikel 32) en bescherming tegen seksueel misbruik (artikel 34), bescherming tegen kinderhandel (artikel 35) en bescherming tegen uitbuiting in oorlogssituaties, zoals kindsoldaten (artikel 38). Alle andere vormen van uitbuiting en misbruik vallen onder dit recht.

————————————————————————————————————————————-

familie

Kinderen hebben het recht om op te groeien bij familie

Artikel 5 Rol van de ouders
De overheid moet de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van ouders en voogden respecteren. De ouders en voogden moeten het kind begeleiden in de uitoefening van zijn of haar rechten op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Artikel 10 Gezinshereniging
Ieder kind heeft recht om herenigd te worden met zijn of haar ouder(s) als het kind en de ouder(s) niet in hetzelfde land wonen. Aanvragen hiervoor moet de overheid met welwillendheid, menselijkheid en spoed behandelen. Het kind dat in een ander land dan zijn of haar ouder(s) verblijft, heeft recht op rechtstreeks en regelmatig contact met die ouder(s).

Artikel 20 Kinderen zonder ouderlijke zorg
Een kind dat tijdelijk of blijvend niet in het eigen gezin kan opgroeien heeft recht op bijzondere bescherming. De overheid zorgt voor alternatieve opvang, zoals een pleeggezin of indien nodig een kindertehuis.

————————————————————————————————————————————-

eigen mening

Kinderen hebben recht op een eigen mening

Artikel 12 Participatie en hoorrecht
Ieder kind heeft recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. De overheid zorgt ervoor dat het kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures.

Artikel 13 Vrijheid van meningsuiting
Het kind heeft recht op vrijheid van meningsuiting, dit omvat ook de vrijheid inlichtingen en denkbeelden te verzamelen, te ontvangen en te verspreiden. Daarbij moet rekening gehouden worden met de rechten van anderen.

————————————————————————————————————————————-

vrije tijd

Kinderen hebben recht op vrije tijd

Artikel 31 Recht op vrije tijd en spelen
Ieder kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te nemen aan kunst en cultuur. De overheid zorgt ervoor dat ieder kind gelijke kansen heeft om dit recht te realiseren en bevordert recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen.

Artikel 15 Vrijheid van vereniging
Kinderen hebben het recht om lid te zijn van een vereniging en om er zelf een op te richten.

Artikel 31 Recreatie
Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te nemen aan kunst en cultuur. De overheid zorgt ervoor dat ieder kind gelijke kansen heeft om dit recht te realiseren en bevordert recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen

Artikel 32 Bescherming tegen kinderarbeid
Elk kind heeft recht op bescherming tegen economische uitbuiting en tegen werk dat gevaarlijk en schadelijk is voor zijn of haar gezondheid en ontwikkeling of de opvoeding hindert. De overheid moet een minimumleeftijd voor arbeid en aangepaste werktijden en arbeidsvoorwaarden vaststellen. In Nederland mogen kinderen vanaf hun dertiende werken buiten schooltijd.

————————————————————————————————————————————-

identiteit

Kinderen hebben recht op een identiteit

Artikel 7 Naam en nationaliteit
Ieder kind heeft bij de geboorte recht op een naam en een nationaliteit en om geregistreerd te worden. Het kind heeft het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen verzorgd te worden.

Artikel 8 Respect voor identiteit
Ieder kind heeft recht zijn of haar identiteit te behouden, zoals nationaliteit, naam en familiebanden. De overheid steunt het kind om zijn of haar identiteit te herstellen als die ontnomen is.

————————————————————————————————————————————-

gezond leven

Kinderen hebben recht op een gezond leven

Artikel 24 Recht op gezondheidszorg
De overheid is verplicht te zorgen voor goede gezondheidscentra die kinderen helpen bij lichamelijke of geestelijke ziektes, aandoeningen of bij psychische problemen en trauma’s. Rijkere landen moeten volgens het verdrag armere landen helpen om hun kinderen te helpen bij ziekte.

Artikel 33 Bescherming tegen drugs
Het kind heeft recht op bescherming tegen drugsgebruik. De overheid moet maatregelen nemen zodat kinderen niet ingezet worden bij het maken of in de handel van drugs.

————————————————————————————————————————————-

informatie

Kinderen hebben recht op informatie

Artikel 17 Recht op informatie
Ieder kind heeft recht op toegang tot informatie en materialen van verschillende bronnen en in het bijzonder op informatie en materialen die zijn of haar welzijn en gezondheid bevorderen. De overheid stimuleert de productie en verspreiding hiervan en zorgt ervoor dat het kind beschermd wordt tegen informatie die schadelijk is.

————————————————————————————————————————————-

geloof

Kinderen hebben recht op een eigen geloof

Artikel 14 Vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst
Ieder kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te uiten. De overheid respecteert de rechten en plichten van ouders en voogden om het kind te begeleiden bij de uitoefening van dit recht op een manier die past bij zijn of haar leeftijd en ontwikkeling

————————————————————————————————————————————-

niet storen

Kinderen hebben recht op privacy

Artikel 16 Recht op privacy
Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid beschermt het kind tegen inmenging in zijn of haar privé- en gezinsleven, huis of post en respecteert zijn of haar eer en goede naam.

————————————————————————————————————————————-

onderwijs

Kinderen hebben recht op onderwijs

Artikel 28 Onderwijs
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De overheid zorgt ervoor dat het voortgezet – en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en kinderrechten respecteren. International samenwerking is nodig om analfabetisme te voorkomen.

Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen
Ieder kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; respect voor mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van het eigen land en van andere landen; vrede en verdraagzaamheid; gelijkheid tussen geslachten; vriendschap tussen alle volken en groepen en eerbied voor het milieu. Iedereen is vrij om een school naar eigen inzicht op te richten met inachtneming van deze beginselen en de door de overheid vastgestelde minimumnormen voor alle scholen.

————————————————————————————————————————————-